REACH - Registrace, Evaluace a Autorizace Chemických látek

REACH a Evropská chemická agentura

Evropská komise vydala v únoru 2001 Bílou knihu - Strategii budoucí politiky v oblasti chemických látek na základě přezkoumání stávajícího systému regulace bezpečného používání chemických látek v zemích EU.

V listopadu 2003 Evropská komise vydala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemických látek (REACH). Tímto návrhem je založen systém REACH a Evropská chemická agentura. Účelem tohoto nařízení je především zajistit účinné fungování společného trhu pro chemické látky a zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nežádoucími účinky chemických látek systémem předběžné opatrnosti. Evropská chemická agentura bude zřízena do 18 měsíců od účinnosti nařízení a bude řídit technické, vědecké a administrativní aspekty systému REACH.

Registrace

Úkolem registrace v systému REACH je shromáždit od průmyslového sektoru požadovaný soubor informací o chemických látkách a využit těchto informací pro bezpečné nakládání s nimi. V nařízení je stanovena obecná povinnost registrovat chemické látky vyráběné nebo dovážené v množství od 1 tuny za rok. Zanedbání registrace znamená, že látka nemůže být v členských zemích EU vyráběna a nemůže být do těchto zemí dovážena. Nařízení vyjímá některé látky, se kterými je nakládáno odpovídajícím způsobem podle jiné legislativy nebo které představují zanedbatelné riziko.

Viz také Registrace chemických látek podle REACH.

Evaluace

Evaluace v systému REACH představuje vyhodnocení technických podkladů předložených v rámci registrace. Hodnocení technických podkladů provádí příslušný orgán členského státu, v němž se látka vyrábí nebo do nějž se dováží.

Autorizace

Autorizace (povolování uvedení na trh) se týká mimořádně nebezpečných chemických látek, kterými jsou látky karcinogenní kategorie 1 a 2, látky mutagenní kategorie 1 a 2 a látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2,.látky perzistentní, bioakumulativní a toxické a látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní. Pro tyto mimořádně nebezpečné látky bude vyžadováno povolení jejich specifického použití za stanovených podmínek. Bude vyžadováno prokázání sociálního nebo hospodářského přínosu převažujícího nad riziky spojenými s používáním látky.

Výrobci a dovozci chemických látek v množství menším než 1 t/rok po vstupu nařízení REACH v účinnost budou povinni:

Výrobci látek v množství 1 t/r a větším budou po vstupu nařízení REACH v účinnost povinni:

Dovozci chemických látek samotných nebo obsažených v přípravcích v množství 1/r a větším budou po vstupu nařízení REACH v účinnost povinni:

Evropská chemická agentura bude přijímat registrace, bude kontrolovat jejich úplnost, účastní se procesu sdílení údajů o vlastnostech látek. Agentura bude řídit registrační proces a proces vyhodnocování a bude vydávat stanoviska, doporučení a rozhodnutí.

S ohledem na značný počet chemických látek, které budou podléhat povinnosti registrace, bude jejich registrace probíhat postupně v průběhu 11 let. Do pěti let se budou registrovat látky vyráběné nebo dovážené v množství 1000 t/r a větším, do devíti let látky vyráběné nebo dovážené v množství v množství 100 t/r a větším a do jedenácti let se budou registrovat látky vyráběné nebo dovážené v množství od 1 t/r do 100 t/r.

Systém REACH má být zaveden v roce 2007. V současné době probíhají konzultace na mezinárodní úrovni, jejichž cílem je zdokonalit a zpřesnit návrh nařízení REACH.

Září 2005


REACH *