REACH - Registrace, Evaluace a Autorizace Chemických látek

Současnost a změny po zavedení REACH

Management chemických látek v zemích EU, tedy i v ČR, je založen na právních předpisech upravujících uvádění chemických látek na trh. Předpisy stanoví systém klasifikace, balení a označování chemických látek a chemických přípravků a stanoví požadavky na obsah a poskytování bezpečnostního listu. Dále upravují registraci nových látek, hodnocení rizika nebezpečných chemických látek a omezení nebo zákaz výroby, dovozu a používání mimořádně rizikových chemických látek.

Po vstupu nařízení REACH v účinnost ze stávající právní úpravy zůstane zachována povinnost klasifikace, balení a označování. Současné požadavky na obsah bezpečnostních listů chemických látek a chemických přípravků budou nahrazeny požadavky stanovenými v nařízení REACH. Současné požadavky na registraci nových látek uváděných na trh budou nahrazeny požadavkem na registrování látek všech látek vyráběných nebo dovážených v množství rovném nebo vyšším než 1000 kg ročně. Nově bude zavedena autorizace (schvalování) uvádění stanovených látek na trh.

Říjen 2005


REACH *